ระเบียบข้อบังคับ

ประเภทสมาชิกของสมาคม

ประเภทของสมาชิกสมาคมมี 6 ประเภท คือ

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เชิญเป็นสมาชิก
 2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สนใจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และผู้สนใจกิจการสมาคมฯ ซึ่งได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม
 3. สมาชิกอุปถัมภ์ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ทำประโยชน์ อุปการะ และ ส่งเสริมสนับสนุนสมาคมฯ ซึ่งกรรมการสมาคมฯ ได้เชิญเป็นสมาชิก
 4. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ องค์กรที่กฎหมายถือว่าเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทซึ่งได้ยื่นสมัครขอเป็นสมาชิกสมาคม
 5. สมาชิกหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานราชการ หรือองค์การที่ดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร ซึ่งสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ สมาคมได้เชิญเป็นสมาชิก
 6. สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และสนใจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ระเบียบการเข้าเป็นสมาชิก

 1. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิก เว้นไว้แต่สมาชิกกิตติมศักดิ์ และ สมาชิกอุปถัมภ์ ให้ยื่น ใบสมัครตามแบบที่ สมาคมฯ กำหนด ต่อนายกสมาคม หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยชำระค่าสมาชิกหรือ ไม่ต้องชำระค่าสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด
 2. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
 3. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 1. ตาย
 2. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้น ได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
 3. ขาดคุณสมบัติสมาชิก
 4. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณา ลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำ ความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
 5. ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปี (เมื่อมีการกำหนดอัตราค่าสมาชิกแล้ว) ในอัตราที่สมาคมกำหนด และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภา