ติดต่อสอบถาม

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 

อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 644 8150 ต่อ 81859  โทรสาร 02 644 8079
Website: www.biotec.or.th/tsb
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.