สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

1. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาการและการดำเนินการของสมาคมต่อคณะ กรรมการ
3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
5. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือ แต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
6. มีสิทธิเรียกร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของ สมาคม
7. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ร้องขอต่อคณะ กรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
8. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคม โดยเคร่งครัด
9. มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม และไม่อาศัยชื่อของสมาคมเพื่อ หาประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
10. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
11. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
13.ผู้ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงจะไม่ได้รับสิทธิและหน้าที่ที่กล่าวข้างต้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของสมาคม