ชุดหนังสือเทคโนโลยีชีวภาพ
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ชุดหนังสือเทคโนโลยีชีวภาพ

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

cover_tsb_manual_book1

เทคนิคพื้นฐานด้านจุลชีววิทยา ชีวเคมีและพันธูวิศวกรรม (1)

ศ.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด บรรณาธิการ

ISBN 978-974-7508-44-4

รายละเอียดเนื้อหาภายในเล่ม [Click]

ราคาเล่มละ 350 บาท

ผู้จัดจำหน่าย : สมาคมฯ โทรศัพท์ 02 644 8150 ต่อ 81859 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
cover_basic techniques in biotechnology

เทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง บรรณาธิการ

ISBN 978-616-91627-1-1

รายละเอียดเนื้อหาภายในเล่ม [Click]

ติดต่อขอรับฟรีสำหรับห้องสมุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

cover_  1

เทคนิควิเคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก

รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล บรรณาธิการ

ISBN

ราคาเล่มละ 100 บาท

รายละเอียดเนื้อหาภายในเล่ม [Click]

ผู้จัดจำหน่าย : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-562-5074 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
cover_gm biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร : พืชดัดแปลงพันธุกรรม

เขียนโดย : ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์

ISBN 978-974-7508-45-1

ขอรับฟรีที่สานักงานสมาคมฯ

dictionary

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ อังกฤษ-ไทย

คณะผู้จัดทำ : รศ.ดร.ช่อฟ้า ทองไทยและคณะ

ISBN 974-97991-2-3

รวมคำศัพท์มากกว่า 1,000 คำ

ราคาเล่มละ 200 บาท

หมายเหตุ : ฟรีสำหรับผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ