subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
RD18

ข้าวเหนียว “กข18”ต้านทานโรคไหม้

ข้าวพันธุ์ใหม่นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ข้าว กข6 ซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มดี กับข้าวเจ้าหอมนิลซึ่งมีความต้านทานต่อโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน ได้เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว กข18 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 158 เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือก สีน้ำตาล ใบสีเขียว คอรวงยาว มีลักษณะเด่นคือ ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้าเหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพหุงต้มใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 เมื่อนึ่งสุกมีเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 609 กิโลกรัมต่อไร่

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. โดยไบโอเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ข้าวเหนียว กข18 ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556