subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
Listeria1

ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหาร 

เชื้อ Listeria  monocytogenes  เป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับมนุษย์และสัตว์ได้โดยหน่วยงานที่ควบคุมด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารได้มีข้อกำหนดว่าต้องไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวในตัวอย่างอาหาร

นักวิจัยไบโอเทค ได้นำเอาวิธี  Immunomagnetic separation (IMS) โดยใช้ magnetic beads  ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อแบคทีเรียเป้าหมาย มาใช้ร่วมกับเทคนิค  real-time PCR   สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ L. monocytogenes ในตัวอย่างอาหาร  พบว่าการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ มีความจำเพาะเจาะจง และ มีความไวสูง ให้ผลการทดสอบสอดคล้องกับวิธีมาตรฐาน  ตามหลักการของ ISO 11290-1:1996 ซึ่งวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถทราบผลภายใน 28 ชั่วโมง และมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ L. monocytogenes โดยไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อ Listeria สปีชีส์อื่นๆ รวมทั้งแบคทีเรียชนิดอื่นๆ อีกด้วย

เทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิหรือร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเทค