subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
food04

ผลิตภัณฑ์เอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออาหารสัตว์

นักวิจัยได้คัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์ Aspergillus spp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสที่ทนต่อสภาวะในทางเดินอาหารของสัตว์และทนต่ออุณหภูมิที่สูง และพัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์ จากการทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์เพนโตซาเนสที่ผลิตจาก Aspergillus spp. เปรียบเทียบกับเอนไซม์นำเข้าเป็นอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงลูกสุกร พบว่าเอนไซม์เพนโตซาเนสที่ผลิตจาก Aspergillus spp. ช่วยให้การย่อยดีขึ้น สุกรมีน้ำหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าและให้อัตราแลกเนื้อ (Feed Conversion Rate) ที่ต่ำกว่าการเสริมเอนไซม์นำเข้า อัตราการป่วย อัตราการตายและต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวต่อกิโลกรัมที่ต่ำกว่าด้วย

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อรา Aspergillus spp. เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์อาหารสัตว์ได้ถ่ายทอดให้กับ บริษัท เอเซีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ในชื่อทางการค้า เอ-ไซม์ (A-Zyme) และต่อมาบริษัทได้รับสิทธิกรรมวิธีการเพิ่มกิจกรรมการทำงานเอนไซม์ย่อยสลายโพลีแซคคาไลด์ที่ไม่ใช่แป้ง และได้ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในชื่อการค้า เพนโตไซม์ (PentoZyme)