subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
Animal Feed

ต้นเชื้อและระบบการผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมัก 

ไบโอเทคและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันวิจัยและพัฒนาต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมัก โดยใช้ร่วมกับเครื่องกดอัดเพื่อให้เกิดสภาวะปลอดอากาศ ทำให้สามารถเก็บรักษาอ้อยอาหารสัตว์หมักให้มีคุณภาพดีไว้ได้นานถึง 3 เดือน ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมักเพื่อใช้ในฤดูแล้ง และเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีต้นเชื้อและการผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมักพร้อมถ่ายทอดสู่เกษตรกร