subheadgallery-05subheadgallery-07subheadgallery-08
pasteurized liquid eggs

เทคโนโลยีการปรับปรุงการผลิตไข่พาสเจอร์ไรส์

จากปัญหากระบวนการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์โดยความร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ เช่น สมบัติการเกิดเจล สมบัติการเกิดฟอง และสมบัติด้านอิมัลชั่น

คณะนักวิจัยไบโอเทคได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ศึกษาผลกระทบของปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ สมบัติทางเคมี กายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณท์ไข่ขาวเหลว ไข่รวมเหลว และไข่แดงเหลว เป็นต้น เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย

นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้รับ ยังสามารถใช้เป็นฐานความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต